Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Стани член на БДЗП

Членството в Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ (БДЗП) изразява волята Ви да станете част от най-старата и най-голямата природозащитна организация в България. Ние работим за опазването на застрашени от изчезване диви видове птици и техните местообитания, отстояваме обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда. С плащането на членски внос и даряването на средства, Вие подкрепяте директно нашата работа и давате своя глас за българската природа.

Стани член
 
Обща сума
Данни за регистрация за членство

Моля попълнете полетата по-долу, за да актуализирате своите данни.

За да намалим пластмасовия си отпечатък, заменихме издаването на пластмасови членски карти с такива в електронен формат. Можете да изберете в какъв формат да получите вашата членска карта, като поставите отметка в едно от полетата по-долу.
Бих желал да получавам съобщения от БДЗП по имейл. Съгласен съм БДЗП да предоставя моите данни и на своето дъщерно дружество “БДЗП“ ЕООД (ЕИК 200665710, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1111, ж.к. Яворов, бл. 71, вх. 4, ет. 1, ап. 1) за да ги обработва и използва и да се свързва с мен с информационна цел.
 
*С настоящото декларирам, че желая да стана член на БДЗП. Запознат/а съм с целите на БДЗП, одобрявам ги и ще съдействам за тяхното постигане. Потвърждавам, че, лично или чрез свързани с мен лица, не осъществявам и не подпомагам дейност, която е несъвместима с целите на сдружението нито съм осъществявал такава дейност в миналото. Задължавам се да спазвам Устава и вътрешните правила на БДЗП и да пазя доброто име на сдружението. Задължавам се да уведомя изпълнителния директор на БДЗП в случай, че планирам да се включва в дейност, която е несъвместима с целите на сдружението или която може да се отрази неблагоприятно върху доброто му име.