Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Стани член на БДЗП

Тествайте страницата си за принос

Тази страница в момента работи в режим на тестване. Транзакциите ще бъдат изпратени до тестовия сървър на Вашия платежен процесор. Няма да се подават финансови транзакции на живо. Записът на контакт обаче ще бъде създаден или актуализиран и записът на тестов принос ще бъде записан в базата данни. Използвайте очевидни имена на тестови контакти, за да можете да прегледате и изтриете тези записи, ако е необходимо. Тестовите приноси не се виждат в раздела Приноси, но могат да се видят чрез търсене на „Тестови приноси“ във формуляра за търсене на CiviContribute. Обърнете се към документацията на Вашия платежен процесор за информация относно стойностите, които да използвате за тестов номер на кредитна карта, код за сигурност, пощенски код и др.

Членството в Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ (БДЗП) изразява волята Ви да станете част от най-старата и най-голямата природозащитна организация в България. Ние работим за опазването на застрашени от изчезване диви видове птици и техните местообитания, отстояваме обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда. С плащането на членски внос и даряването на средства, Вие подкрепяте директно нашата работа и давате своя глас за българската природа.

Стани член
 
Обща сума
Данни за регистрация за членство

Моля попълнете полетата по-долу, за да актуализирате своите данни.

За да намалим пластмасовия си отпечатък, заменихме издаването на пластмасови членски карти с такива в електронен формат. Можете да изберете в какъв формат да получите вашата членска карта, като поставите отметка в едно от полетата по-долу.
Бих желал да получавам съобщения от БДЗП по имейл. Съгласен съм БДЗП да предоставя моите данни и на своето дъщерно дружество “БДЗП“ ЕООД (ЕИК 200665710, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1111, ж.к. Яворов, бл. 71, вх. 4, ет. 1, ап. 1) за да ги обработва и използва и да се свързва с мен с информационна цел.
 
*С настоящото декларирам, че желая да стана член на БДЗП. Запознат/а съм с целите на БДЗП, одобрявам ги и ще съдействам за тяхното постигане. Потвърждавам, че, лично или чрез свързани с мен лица, не осъществявам и не подпомагам дейност, която е несъвместима с целите на сдружението нито съм осъществявал такава дейност в миналото. Задължавам се да спазвам Устава и вътрешните правила на БДЗП и да пазя доброто име на сдружението. Задължавам се да уведомя изпълнителния директор на БДЗП в случай, че планирам да се включва в дейност, която е несъвместима с целите на сдружението или която може да се отрази неблагоприятно върху доброто му име.